1 UG NX WAVE 基础知识
2 UG NX WAVE 几何连接器
3 UG NX WAVE 装配导航器下的Wave模式
4 UG NX WAVE 的编辑更新
5 UG NX Wave 辅助工具-关系查看器
6 UG NX Wave实用-自顶向下建模方式
7 UG NX Wave实用-系统工程设计
8 UG NX Wave实例-火箭参数化设计系统